Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Μια θαυμάσια ιστοσελίδα του Ευγενίδιου Ιδρύματος όπου περιγράφονται εντυπωσιακά πειράματα. Ξεναγηθείτε!

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=404